Goinżynieria jest posiadającym 50 letnią historię programem, który dziś osiąga pełne zdolności operacyjne.

Kontrola pogody, która jest w oficjalnych planach “zrównoważonego rozwoju” z nawiązaniem do egipskich bogów, tym bardziej źle, że zapowiadają suszę i głód po zakończeniu lub przerwie między pandemiami.

Obarczą cywili i wymuszą dodatkowe podatki na walkę z samymi sobą.

Geoinżynieria zmienia globalne cykle wodne powodując susze na północnej półkuli.

w dokumentach ONZ gdzie dla przykładu w piątym wydaniu sprawozdania IPCC AR5 “Climate Change2013: The Physical Science Basis” stwierdzono wyraźnie, że geoinżynierię prowadzi się na całej północnej półkuli, zalecając utrzymanie programów i jednocześnie stwierdzając, że takie programy nie mają miejsca. Podobnie ludzie na całym świecie są światkami programów geoinżynieryjnych, a mimo to rządy i państwowe agencje zaprzeczają, iż takowe działania mają miejsce.

Jak ostatnio nawet podało BBC w artykule pt “Warning over aerosol climate fix” odnosząc się do konferencji nt geoinżynierii European Geosciences Union General Assembly “wszelkie próby inżynierii klimatu mogą doprowadzić do “odmiennych” zmian klimatu, a nie ich wyeliminowania.” Wdrażanie geoinżynierii nie będzie zatem prowadziło do poprawy zjawisk pogodowych ale do ich zmiany z całą masą nieodwracalnych skutków.

Według zaprezentowanych badań jednym z nieodwracalnych skutków rozpylania aerozoli siarczanowych w stratosferę by próbować odbijać światło słoneczne z powrotem w przestrzeń kosmiczną by schłodzić planetę będą wzmagające się susze na północnej półkuli ziemi. Opady przesuną się w kierunku równika i południowej półkuli wzmacniając monsuny. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jak podaje Ken Caldera z Carnegie Institution for Science in Stanford będzie rozwój rolnictwa i jego efektywności w rejonach równika a zmniejszenie wydajności na północnej półkuli.

Omawiano również wpływ erupcji wulkanów jako czynnik wzmacniający i przyspieszający taki scenariusz.

Tak więc wdrażane od ponad dekady techniki geoinżynierii, które zostały okrzyknięte przez niektórych jako szybkie rozwiązanie wymyślonego problemu zmian klimatycznych będą miały wpływ na globalne cykle wodne i środowisko z dramatycznymi geopolitycznymi tego konsekwencjami. Najważniejszym bowiem czynnikiem wpływającym na długookresową masową migrację całych nawet populacji są zmiany pogodowe/klimatu, które w naszych czasach nie są już konsekwencją naturalnych fluktuacji ale są konsekwencją wdrażanej przez człowieka geoinżynierii. Jedynym więc możliwym, przyszłym kryzysem klimatycznym będą reperkusje wdrażanych niejawnie technologii modyfikacji pogody a nie jak się wciąż powtarza aktywności cywilizacyjnej zwykłych obywateli.

http://client.cntv.at/egu2015/PC6

http://www.prisonplanet.pl/fil…/1196098270/file/vol3ch15.pdf

Według oficjalnych dokumentów Armii USA programy geoinżynieryjne będą mocno rozwijane do roku 2025, pozwalając na wdrożenie globalnego systemu przewidywania, oceny i modyfikacji zjawisk pogodowych. Część z opisanych w dokumencie programów już jest obecna nad naszymi głowami, co doprowadza nie tylko do zmian naturalnych zjawisk pogodowych ale zatrucia środowiska, owadów, zwierząt i ludzi toksycznymi substancjami rozpylanymi dla uzyskania odpowiednich rezultatów.

W dokumencie Armii USA pt “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” podane są liczne przykłady na to czym jest geoinżynieria opisywana w dokumencie jako “systemy modyfikacji pogody” oraz jakie zastosowanie militarne będą one miały do roku 2025. Dokument z pewnością nie wyczerpuje tematu a jedynie zaznacza najbardziej oczywiste kierunki rozwoju tych technologii.

We wstępie czytamy: “W 2025 roku amerykańskie siły powietrzne mogą “przejąć pogodę” wykorzystując nowe technologie i koncentrując rozwój tych technologii do zastosowań militarnych. Takie możliwości oferują stworzenie narzędzi bojowych kształtujących pole bitwy w sposób wcześniej niemożliwy. To stwarza możliwości wpływania na całe spektrum operacji w konfliktach i jest istotnym dla wszystkich możliwych działań w przyszłości. Zamierzeniem niniejszej pracy jest określenie strategii wykorzystania przyszłego sytemu modyfikacji pogody w celu osiągnięcia celów militarnych, a nie przedstawienie szczegółowego planu technicznego.

Te ryzykowne starania modyfikacji pogody oferują dylemat inny niż w przypadku rozszczepiania atomu. Podczas gdy niektóre segmenty społeczeństwa zawsze będą opierały się badaniu kontrowersyjnych kwestii, takich jak modyfikacja pogody, to ogromne możliwości militarne, które mogłyby wyniknąć z tego pola mogą być ignorowane tylko na naszą własną zgubę.

Od wzmocnienia sojuszniczych działań lub zaburzania wrogich za pomocą na małą skalę zmian naturalnych wzorców pogodowych, do kompletnej dominacji nad globalną komunikacją i kontrolą działań w przestrzeni okołoziemskiej, modyfikacja pogody oferuje walczącym szeroki zakres możliwych opcji, aby pokonywać lub zmuszać do działania przeciwnika. […] Postępy technologiczne w pięciu głównych obszarach są niezbędne by stworzyć potencjał zintegrowanego systemu modyfikacji pogody:

(1) zaawansowane, nieliniowe techniki modelowania,
(2) możliwości obliczeniowe,
(3) zbieranie informacji i przekazywanie,
(4) matryca globalnych czujników oraz
(5) techniki interwencji w pogodę.

Niektóre narzędzia interwencyjne istnieją już dzisiaj a inne mogą być rozwijane i udoskonalane w przyszłości.

Możliwości operacyjne systemu modyfikacji pogody:

Degradowanie sił wroga
Wzmocnienie wojsk sojuszniczych
Wzmacnianie opadów.
– zalewanie linii komunikacji
– zmniejszanie skuteczności naprowadzanego uzbrojenia i rekonesansu
– zmniejszanie komfortu/morale

Wzmacnianie burz.
– odmowa realizacji operacji

Zatrzymanie opadów.
– odcięcie od świeżej wody
– wywołanie suszy

Pogoda w przestrzeni okołoziemskiej.
– zaburzanie działania komunikacji i radaru

Usuwanie mgły i chmur
– odmowa możliwości maskowania
– zwiększenie podatności na atak naprowadzanego uzbrojenia i rekonesansu

Wykrywanie wrogich działań modyfikacji pogody
Powstrzymanie opadów.
– utrzymanie i wzmocnienie LOC
– utrzymanie widoczności
– utrzymanie poziomu komfortu/morale

Modyfikacja burz.
– wybieranie środowiska bitwy

Pogoda w przestrzeni okołoziemskiej.
– poprawa niezawodności komunikacji
– przechwytywanie wrogiej komunikacji
– wykorzystywanie zasobów w przestrzeni kosmicznej

Generowanie chmur i mgły.
– zwiększanie maskowania

Usuwanie mgły i chmur
– utrzymanie działań powietrznych
– zwiększanie efektywności uzbrojenia naprowadzanego i rekonesansu

Obrona przed możliwościami działań wroga.

Zakładając, że w 2025 roku nasza strategia bezpieczeństwa narodowego będzie obejmowała modyfikację pogody, to naturalnie pójdzie za tym jej stosowanie w naszej narodowej strategii wojskowej. Oprócz znaczących korzyści ze zdolności operacyjnych pojawi się inna motywacja, by kontynuować modyfikację pogody dla odstraszania i zwalczania potencjalnych przeciwników. W tym dokumencie pokażemy, że właściwe stosowanie modyfikacji pogody może zapewnić dominację bojową w stopniu wcześniej niewyobrażalnym.”

We wprowadzeniu autorzy opisują wizję przyszłego, globalnego systemu modyfikacji pogody: “W 2025, bezzałogowe pojazdy kosmiczne (UAV) są rutynowo stosowane do operacji modyfikacji pogody. Dzięki skojarzeniu pożądanych czasów ataku z prognozą wiatru i burz, i systemu pozycjonowania satelitarnego, jednostki sił pogodowych WFSE generują profile misji dla każdego UAV. WFSE kieruje każdym UAV używając informacji w niemal czasie rzeczywistym poprzez sieć czujników. Przed atakiem, który jest skoordynowany z prognozowanymi warunkami pogodowymi, UAV rozpoczyna generowanie chmur i rozpylanie. UAV rozpylił tarczę cirrusową by uniemożliwić wrogowi obserwację wideo oraz w podczerwieni (IR).

Jednocześnie, podgrzewacze mikrofalowe tworzą zlokalizowaną scyntylację by zakłócić aktywne wykrywanie poprzez systemy syntetycznej apertury radarowej (SAR), takie jak kanadyjskie, dostępne w handlu systemy satelitarne wspomagania poszukiwania i ratownictwa (SARSAT), które będą powszechnie dostępne w 2025 roku. Inne operacje zasiewania chmur wywołają burzę rozwijającą się nad celem, poważnie ograniczając zdolność przeciwnika do obrony. WFSE monitoruje całą operację w czasie rzeczywistym, oraz zwraca uwagę na ukończenie innej bardzo ważnej ale rutynowej misji modyfikacji pogody.

Ten scenariusz może wydawać się zbyt daleko idącym, ale w 2025 roku zawiera się w sferze możliwości.”

Dokument w dalszej części zaznacza pewien historyczny kontekst badań nad modyfikacją pogody oraz zwraca uwagę na to, iż w 1977 roku podpisano umowę o nie stosowaniu tych technologii do działań militarnych. Oznacza to, iż w tamtym okresie część technologii geoinżynieryjnych była już dostępna do działań ofensywnych co potwierdzają liczne raporty z lat 80-ych. (patrz materiał CNN poniżej)
https://youtu.be/s1a9qN78TnU

“Ludzie zawsze chcieli mieć możliwość by zrobić coś z pogodą. W Stanach Zjednoczonych już w 1839 r, archiwalne gazety podawały poważne i kreatywne pomysły jak wywołać deszcz. W 1957 r. komitet doradczy prezydenta w zakresie kontroli pogody wyraźnie uznał militarny potencjał modyfikacji pogody, ostrzegając w swoim raporcie, że może stać się ważniejsza niż broń atomowa. […] W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zakazującą wrogiego użycia technik modyfikacji środowiska.

Powstała “Konwencja o zakazie Wojskowego lub innego, wrogiego zastosowania Technik modyfikacji Środowiska (ENMOD)”. (ang. “Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Technique”) […] Wpływ pogody na operacje militarne jest od dawna znany. Podczas II wojny światowej, Eisenhower powiedział: “W Europe zła pogoda jest największym wrogiem [operacji] powietrznych.” Jakiś żołnierz powiedział kiedyś: “Pogoda jest zawsze neutralna.” Nic nie może być bardziej błędne.

Zła pogoda jest oczywiście wrogiem tej strony, która ma na celu uruchomienie projektów wymagających dobrej pogody, lub strony posiadającej wielkie aktywa, takie jak duże siły powietrzne, które są uzależnione od dobrej pogody dla skutecznych działań. Jeśli zła pogoda utrzymywała by się stale, naziści nie potrzebowali by nic innego do obrony wybrzeża Normandii!”

Dalej w dokumencie czytamy czym jest geoinżynieria i o jej zastosowaniach:

“Co rozumiemy przez “modyfikację pogody”?
Dziś modyfikacja pogody jest zmianą zjawisk pogodowych na ograniczonym obszarze przez ograniczony okres czasu. W ciągu najbliższych trzech dekad, koncepcja modyfikacji pogody może rozwinąć także zdolność kształtowania warunków pogodowych poprzez wpływanie na ich czynniki determinujące. Osiągnięcie tak wysoce dokładnej i dość precyzyjnej możliwości zmiany pogody w ciągu najbliższych 30 lat będzie wymagało pokonania kilku trudnych, ale nie do pokonania przeszkód prawnych i technologicznych. […]

Do 2015 r., postępy w możliwościach obliczeniowych, technikach modelowania i śledzenia informacji atmosferycznych wytworzą bardzo dokładne i niezawodne możliwości prognozowania pogody, sprawdzalne wobec pogody w świecie realnym. W następnym dziesięcioleciu, na całym świecie gęstość zaludnienia wywrze presję na dostępność oraz ceny żywności i wody. Ogromne straty życia i związane z nimi klęski żywiołowe staną się coraz bardziej nie do przyjęcia. Te naciski zachęcą rządy i/lub inne organizacje, które są w stanie wykorzystać osiągnięcia technologiczne z poprzednich 20 lat do wprowadzenia bardzo dokładnych i precyzyjnych możliwości modyfikacji pogody. Pilne czerpanie korzyści z tych możliwości pobudzi prawa i traktaty, i niektóre działania jednostronne, akceptując związane z tymi działaniami ryzyko.

Do roku 2025, świat, lub jego części, są w stanie kształtować lokalne warunki pogodowe poprzez oddziaływanie na czynniki, które mają wpływ na klimat, opady, burze i ich skutki, mgłę, i przestrzeń okołoziemską. […] Termin modyfikacji pogody może mieć negatywne konotacje dla wielu ludzi, cywilów i członków wojska. Jest zatem ważne, aby określić zakres, który należy uwzględnić w tym dokumencie, tak aby potencjalni krytycy i zwolennicy dalszych badań mieli wspólną podstawę do dyskusji.

W najszerszym sensie, modyfikację pogody można podzielić na dwie główne kategorie: zwalczania i intensyfikacji warunków pogodowych. W skrajnych przypadkach może to obejmować stworzenie całkowicie nowej pogody, zmiany wzorców pogodowych, tłumienie lub kontrolę nawałnic, a nawet zmianę globalnego klimatu w dalekosiężnej i długotrwałej skali. W najłagodniejszych i najmniej kontrowersyjnych przypadkach może się ono składać z indukcji lub hamowania opadów, chmur lub mgły na krótki czas na małą skalę. Pozostałe o niskiej intensywności wykorzystanie może zawierać zmiany i / lub wykorzystanie najbliższej przestrzeni okołoziemskiej jako medium do wzmocnienia komunikacji, zakłóceń, aktywnego lub pasywnego wykrywania lub do innych celów.

Globalna sieć pogodowa.
Do roku 2025, możemy sobie wyobrazić, że modele prognozowania pogody, w ogóle, a mezoskalowe modele modyfikacji pogody w szczególności, będą w stanie emulować wszystkie zmienne składające się na pogodę, wraz z ich powiązaną dynamiką, i okażą się bardzo dokładne w surowych próbach pomiarowych w odniesieniu do danych empirycznych. Mózgiem tych modeli będzie zaawansowane oprogramowanie i możliwości sprzętowe, które mogą szybko przyjmować tryliony informacji z punktów zbierających dane środowiskowe, łącząc je w użyteczne bazy danych, przetwarzając dane przez modele prognozowania pogody i rozpowszechnianie informacji o pogodzie do sieci globalnej pogody GWN w niemalże czasie rzeczywistym.

Stosowanie modyfikacji pogody w operacjach wojskowych.
Opracowanie prawdziwej możliwości modyfikacji pogody wymaga różnych narzędzi interwencji w celu dostosowania odpowiednich parametrów meteorologicznych w przewidywalny sposób. […] Taki system musiał by zawierć szereg czujników i zlokalizowane sieci pola walki by dostarczyć dostateczny poziom rozdzielczości wymaganej w celu wykrycia działań interwencyjnych i pozyskiwania informacji zwrotnej. Ta sieć będzie obejmować sensory w terenie, powietrzu, morzu, a także czujniki w przestrzeni kosmicznej oraz obserwacje ludzi w celu zapewnienia niezawodności i elastyczność systemu, nawet w przypadku przeciwdziałania wroga. Będzie zawierała również konkretne narzędzia interwencyjne i technologiczne, z których część już istnieje a inne będą musiały być opracowane. […] Cały przebieg modyfikacji pogody będzie zapętlonym procesem działającym w czasie rzeczywistym, ciągłych, odpowiednich, przemyślanych interwencji zdolnych do generowania informacji zwrotnych, wytwarzających pożądane zachowania pogody.

“Dominacja komunikacji za pośrednictwem modyfikacji jonosfery.
Modyfikacja jonosfery w celu polepszenia lub zakłócenia komunikacji stała się ostatnio przedmiotem aktywnych badań. Według Lewisa M. Duncana i Roberta L. Showena, były Związek Radzicki przeprowadził badania teoretyczne i doświadczalne w tym zakresie na poziomie znacznie większym niż porównywalne programy na Zachodzie. Istnieje silna motywacja do prowadzenia tych badań, ponieważ indukowane modyfikacje jonosfery mogą wpływać na, a nawet niszczyć, działanie systemów radiowych opartych na rozprzestrzenianiu się fal przez zmodyfikowany region.

Kontrolowane wytwarzanie lub przyspieszone rozpraszanie jonosferycznych zaburzeń może być wykorzystywane do produkcji nowych dróg rozprzestrzeniania się fal, w przeciwnym razie niedostępnych, odpowiednich dla wybranych misji częstotliwości radiowych. Zaproponowano liczne metody badań i poszukiwań zmiany jonosfery, w tym rozpylanie oparów chemicznych i ogrzewania ich za pomocą promieniowania elektromagnetycznego lub strumieni cząstek (takich jak jony, neutralne cząsteczki, rentgenowskie, cząsteczki MeV (megaelektronowolt) i energetycznych elektronów).

Ważne jest, aby pamiętać, że wiele technik, modyfikowania górnej atmosfery zostały z powodzeniem zademonstrowane doświadczalnie. Naziemne techniki modyfikacji realizowane w byłym Związku Radzieckim obejmowały pionowe ogrzewanie poprzez wykorzystanie wysokiej częstotliwości fal radiowych HF, skośne ogrzewanie HF, ogrzewanie mikrofalowe oraz magnetosferyczne modyfikacje.

[…] “Na początku 1980 roku, Brazylia przeprowadziła eksperyment modyfikacji jonosfery przez rozpylenie środków chemicznych.”

[…] Stworzenie jednolitej sztucznej jonosfery zostało zaproponowane przez radzieckiego naukowca A.V. Gurevicha w połowie 1970 roku. Sztuczne lustro jonosferyczne (AIM) służyłoby jako precyzyjne lustro dla promieniowania elektromagnetycznego o wybranej częstotliwości lub zakresu częstotliwości. Było by to użyteczne zarówno dla kontroli punktowej przyjaznych komunikatów oraz przechwytywania transmisji nieprzyjaciela.

[…] Sztuczne lustro jonosferyczne mogło by teoretycznie odbijać fale radiowe o częstotliwości do 2 GHz, które są prawie dwa rzędy wielkości większe od fal odbijanych przez naturalną jonosferę. Mikrofalowe zapotrzebowanie mocy dla takiego systemu znacznie przewyższa moc obecnych najnowocześniejszych systemów w 1992 roku, jednak w 2025 roku taka moc może być łatwo osiągalna.”

[…] Eksplodowanie / wyłączanie jednostek kosmicznych w przestrzeni okołoziemskiej.
Jonosfera mogłaby być sztucznie naładowana promieniowaniem w pewnym momencie, tak że stała by się nieprzyjaznym środowiskiem dla satelit lub innych konstrukcji kosmicznych. Wynik takiego działania może oscylować od tymczasowego wyłączenia celu do jego całkowitego zniszczenia poprzez wywołaną eksplozję.

[…] Dodatkowo, wykorzystanie zdolności wysokiej częstotliwość fal radiowych (HF) dla przyśpieszania elektronów do stosunkowo wysokich energii może również ułatwić degradację zasobów kosmicznych wroga poprzez ukierunkowane bombardowania wywołanych przez HF wiązek elektronów. Tak jak w przypadku sztucznych zakłóceń komunikacyjnych HF i wywołanej scyntylacji, degradacja statku kosmicznego wroga za pomocą takich technik byłaby skutecznie nie do odróżnienia od naturalnych efektów środowiskowych. Badanie i optymalizacja mechanizmów przyspieszania cząstek za pomocą HF dla celów przyjaznych i wrogich jest ważnym obszarem przyszłych badań.”

Sztuczna pogoda.
“Podczas gdy większość atmosferycznych modyfikacji działa na bazie określonych, wcześniej istniejących warunków, możliwym jest uzyskanie niektórych skutków pogodowych sztucznie, niezależnie od istniejących wcześniej warunków. Na przykład, możliwe jest stworzenie wirtualnej pogody poprzez wpływanie na informacje o pogodzie otrzymane przez użytkownika końcowego. Ich postrzeganie wartości parametrów lub obrazów z globalnych i lokalnych systemów informacji meteorologicznych będzie się różnić od rzeczywistości. Ta różnica w postrzeganiu prowadziłaby do degradowania decyzji operacyjnych.

Również nanotechnologia oferuje możliwości tworzenia symulacji pogody. Chmura, lub kilka chmur, stworzonych z mikroskopijnych komputerów, komunikujących się ze sobą oraz z większym systemem kontroli może stanowić ogromny potencjał. Połączone, atmosferycznie nośne i posiadające zdolność nawigacji w trzech wymiarach, chmury mogą być zaprojektowane, by miały szeroki zakres właściwości.

Mogą one blokować czujniki optyczne lub mogą dostosować się stając się nieprzepuszczalnymi dla innych metod nadzoru. Mogą również wytwarzać różnicę potencjału elektrycznego atmosfery, która w przeciwnym razie nie mogłaby istnieć, aby osiągnąć precyzyjnie ukierunkowane i planowane uderzenia pioruna. Nawet jeśli osiągnięte poziomy mocy są niewystarczające, aby być skuteczną bronią ataku, potencjał psychologicznych operacji w wielu sytuacjach może być fantastyczny.”

Rekomendacje. Jak zrealizować te plany?
Wraz z tym jak coraz więcej krajów będzie realizować, rozwijać i wykorzystywać coraz więcej rodzajów i sposobów modyfikacji pogody, musimy być w stanie wykryć ich wysiłki i przeciwdziałać im, gdy jest to konieczne. Jak przedstawiono, technologie i możliwości związane z kontr działaniami pogodowymi będą coraz bardziej istotne.

Trwają już prace nad stworzeniem bardziej wszechstronnych modeli pogodowych, przede wszystkim w celu poprawy prognoz, ale naukowcy próbują również wpływać na wyniki tych modeli, emitując niewielkie ilości energii w odpowiednim czasie i przestrzeni. Te programy są bardzo ograniczone w tej chwili i nie zostały jeszcze zatwierdzone, ale mają duży potencjał do poprawy ich działania w następnych 30 latach.

Mapa wdrażania systemu modyfikacji pogody:

[…] “W poprzednich rozdziałach wykazano, że modyfikacja pogody jest potężnym mnożnikiem siły, który może zostać wykorzystany w pełnym spektrum środowisk wojennych. Od wzmocnienia przyjaznych działań lub zaburzania wrogich za pomocą drobnych zmian w naturalnych wzorcach pogodowych, do dominacji globalnej komunikacji i kontroli przeciw działań w przestrzeni okołoziemskiej, modyfikacja pogody oferuje walczącym szeroki zakres możliwych opcji, aby pokonać lub zmusić przeciwnika do działania.

Jednak, podczas gdy ofensywne modyfikacje pogody z pewnością powinny być podjęte przez siły Stanów Zjednoczonych z wielką ostrożnością i obawą, jasne jest, że nie możemy pozwolić sobie na to by przeciwnik uzyskał wyłączność na modyfikowanie pogody.”

Jak widzimy z tego dokumentu napisanego w 1996 roku istnieje ciągły, widoczny nad naszymi głowami od około 1998 roku program geoinżynieryny. Problemów wokół istnienia i wdrażania takich programów jest mnóstwo, szczególnie kiedy opinia publiczna nie jest informowana, że tego typu programy są niemalże codziennie realizowane nad ich głowami. Oprócz już wcześniej opisanych problemów ze skażaniem środowiska i ludzi toksycznymi chemikaliami mamy problem kontroli populacji poprzez systemy modyfikacji pogody oraz nadawania w przestrzeń fal, które mogą zaburzać funkcjonowanie organizmów żywych.

Podstawowe działania tego typu mogą obejmować to co odczówają często meteoropaci, tj skorelowanie samopoczucia ze zmianami pogodowymi. Można wywołać zmęczenie, rozdrażnienie, euforię itp. Zbigniew Brzeziński pisał o tych systemach w latach 70-ych w ten sposób “Ponadto, może być możliwe i kuszące by wykorzystać do celów strategicznych i politycznych owoce badań nad ludzkim mózgiem i nad zachowaniem człowieka.

Gordon JF MacDonald, geofizyk specjalizujący się w problematyce działań wojennych, pisał, że dokładnie, czasowo wymierzone, sztucznie wzbudzone elektroniczne uderzenia “mogą prowadzić do wzoru oscylacji, które wytwarzają stosunkowo wysoki poziom energii nad niektórymi regionami ziemi…

W ten sposób, można by opracować system, który może poważnie zakłócić działanie mózgu bardzo dużych populacji, w wybranych regionach, przez dłuższy czas… Nie ważne jak głęboko niepokojąca dla niektórych wdaje się być myśli o wykorzystaniu środowiska do manipulacji zachowania dla narodowych korzyści, technologia umożliwiającą takie działania będzie się najprawdopodobniej rozwijać w ciągu najbliższych dziesięcioleci.” […] “Alternatywnie, techniki modyfikacji pogody mogą być wykorzystane do produkcji długotrwałych okresów suszy lub burzy, a tym samym osłabiając zdolności narodu i zmuszając go do przyjęcia żądań konkurenta”.

Te działania są już wdrażane i będą rozwijane prowadząc do konfliktów i kryzysów co możemy przeczytać w publikacjach armii brytyjskiej “Badania raczkujących dyscyplin, takich jak geoinżynieria mogą dostarczyć metod łagodzenia zmian klimatu. Jednak próby przeprowadzenia geoinżynierii w ziemskiej złożonej biosferze mogą być źródłem napięć i znacznego zaniepokojenia co do niezamierzonych rezultatów.”

Tak więc widzimy, iż geoinżynieria nie jest wymysłem paranoików jak to można przeczytać na wielu stronach internetowych a raczej bardzo konkretnym, posiadającym 50 letnią historię programem, który dziś osiąga pełne zdolności operacyjne.

Efekty zmian i kontroli atmosfery ziemskiej w coraz szerszym zakresie są trudne do przewidzenia. W odniesieniu do środowiska skażenie toksycznymi chemikaliami będzie prowadziło do niszczenia ekosystemów i zdrowia ludzi, zwierząt, ryb czy owadów prowadząc nas w kierunku katastrof ekologicznych. Najlepiej widać to w odniesieniu do problemu wymierania pszczół, czy zwiększania się poziomów toksycznych metali (aluminium) w organizmach ludzi. W skali makro problem geoinżynierii opisał globalista Jacques Attali pisząc wprost w swojej książce, że rozwój technologii będzie prowadził do tego “że klimat będzie mógł być ustabilizowany.”.

Rafał Dul

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1098025973899423&id=100010760919233

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.